El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el nostre centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre. Aquest projecte ha estat consensuat pel professorat del centre i aprovat pel consell escolar.