El Projecte Educatiu de Centre és el document base que explica com és el nostre centre, com s’organitza, quines són les nostres finalitats i, en definitiva, quin treball es porta a terme amb els i les alumnes del centre.
El PEC és el document de referència més important de l’escola i representa a tota la comunitat educativa. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptat a la realitat de l’entorn del nostre alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels docents. És el marc que explicita les línies d’atenció a la diversitat, els objectius a mig termini i  desglossa les línies mestres d’organització que es concretaran en el projecte curricular.
L’elaboració del Projecte Educatiu de Centre (PEC) és responsabilitat de l’Equip Directiu  sempre tenint en compte les aportacions i opinions de tots els membres del claustre.
És una formulació d’intencionalitats educatives i objectius operatius en procés continu d’aplicació per part de tot el professorat del centre, i per tant es pot considerar com una eina en permanent estat de construcció. És, doncs, un document viu, inacabat, que pot i ha d’admetre canvis, incorporacions i/o rectificacions a càrrec dels equips docents a la vista de la seva evolució i avaluació continuada.